Navigace

Obsah

Projednávání změny č. 1 Územního plánu Planá 

Zadání změny č. 1 územního plánu Planá – úprava 10/2015

Vyhodnocení stanovisek a požadavků dotčených orgánů k návrhu zadání změny

Návrh změny č. 1 územního plánu Planá 

Společné jednání dotčených orgánů a sousedních obcí o návrhu Změny č. 1 územního plánu Planá se koná 15. 06. 2016 v Tachově

 

10.3.2017

Doplnění upravený návrh Změny č. 1 ÚP Planá po společném jednání 

 • Kordinační výkres - 1 : 10 000
 • Širší vztahy - 1 : 100 000
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

18.10.2017

Změna č. 1 ÚP  schválená zastupitelstvem města Planá. Účinnosti nabude až patnáctým dnem od vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce města Planá.

 

Územní plán Planá 

Vydaný Zastupitelstvem města Planá dne 3.5.2012, účinný od 18.5.2012.

Opatření obecné povahy - vydání územního plánu

Územní plán Planá

Odůvodnění územního plánu Planá

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

 

 

Podklady pro projednání územního plánu PlanáÚzemní plán Planá - průzkumy a rozbory - říjen 2008


Návrh zadání Územního plánu Planá - květen 2009


 


Návrh územního plánu Planá - prosinec 2009

 • Textová část
 • Výkres základního členění území
 • Hlavní výkres
 • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění územního plánu Planá - prosinec 2009

 • Textová část
 • Koordinační výkres
 • Výkres dopravní infrastruktury
 • Výkres technické infrastruktury
 • Širší vztahy
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 


Upravený Územní plán Planá - po projednání s dotčenými orgány

Návrh územního plánu Planá - květen 2011

Odůvodnění územního plánu Planá

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

 


Upravený Územní plán Planá - zapracování připomínek z veřejného projednání

Návrh územního plánu Planá - březen 2012

Odůvodnění územního plánu Planá