Navigace

Obsah

Změna č. 1 Územního plánu Planá 

Zadání změny č. 1 územního plánu Planá – úprava 10/2015

Vyhodnocení stanovisek a požadavků dotčených orgánů k návrhu zadání změny

Návrh změny č. 1 územního plánu Planá 

Společné jednání dotčených orgánů a sousedních obcí o návrhu Změny č. 1 územního plánu Planá se koná 15. 06. 2016 v Tachově

 

10.3.2017

Doplnění upravený návrh Změny č. 1 ÚP Planá po společném jednání 

 • Kordinační výkres - 1 : 10 000
 • Širší vztahy - 1 : 100 000
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

18.10.2017

Změna č. 1 ÚP  schválená zastupitelstvem města Planá dne 18.10.2017

 

Územní plán Planá 

Vydaný Zastupitelstvem města Planá dne 3.5.2012, účinný od 18.5.2012.

Opatření obecné povahy - vydání územního plánu

Územní plán Planá

Odůvodnění územního plánu Planá

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

 

 

Podklady pro projednání územního plánu PlanáÚzemní plán Planá - průzkumy a rozbory - říjen 2008


Návrh zadání Územního plánu Planá - květen 2009


 


Návrh územního plánu Planá - prosinec 2009

 • Textová část
 • Výkres základního členění území
 • Hlavní výkres
 • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění územního plánu Planá - prosinec 2009

 • Textová část
 • Koordinační výkres
 • Výkres dopravní infrastruktury
 • Výkres technické infrastruktury
 • Širší vztahy
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 


Upravený Územní plán Planá - po projednání s dotčenými orgány

Návrh územního plánu Planá - květen 2011

Odůvodnění územního plánu Planá

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

 


Upravený Územní plán Planá - zapracování připomínek z veřejného projednání

Návrh územního plánu Planá - březen 2012

Odůvodnění územního plánu Planá