Město Planá

Městský úřad v Plané, náměstí Svobody č. 1


Výroční zpráva

o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2011


Zpráva je zpracována v souladu s § 18 uvedeného zákona.


a)  počet podaných žádostí:
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
c) opis podstatných částí rozsudku soudu: odpadá
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: odpadá
e) přijaté úhrady dle § 17 zák. č. 106/99 Sb.: 70,- Kč

 

Tato zpráva se zveřejňuje na úřední desce Městského úřadu Planá a na webových stránkách Města Planá www.muplana.cz.

 

Planá 14.2.2012

Ing.Stanislava Fojtíčková
tajemnice MěÚ Planá