Planá - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Popis činnosti:

Úsek investic

 1. příprava investičních záměrů,
 2. sestavení návrhů investičních akcí a oprav pro rozpočet města,
 3. zadání zpracování projektové dokumentace všech stupňů,
 4. spolupráce s projektanty při projednání dokumentace v rozpracovanosti,
 5. zajištění podání návrhů na vydání územních rozhodnutí staveb města,
 6. zajištění podání žádostí o vydání stavebních povolení a ohlášení staveb města,
 7. realizace zadávacích řízení na dodavatele staveb podle zákona o veřejných zakázkách,
 8. výkon technického dozoru investora staveb města,
 9. kontrola fakturace staveb města,
 10. spolupráce s jednotlivými zařízeními (školská zařízení, bytový fond, komunikace, veřejná prostranství, VO, vodovody a kanalizace, rybníky) při zajištění údržby objektů v majetku města po technické stránce,
 11. spolupráce při pořizování územního plánu, územních studií a regulačního plánu,
 12. zastupuje Město Planá podle §30 odst. 4) správního řádu jako účastníka v územních a stavebních řízeních na území města a místních částech a podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
 13. zjišťuje možnosti přidělení investičních finančních prostředků z rozpočtu státu, státních fondů, evropských fondů případně rozpočtu Plzeňského kraje,
 14. příprava žádostí o dotace po administrativní stránce,
 15. příprava podkladů pro jednání zastupitelstva, rady,
 16. vyřízení žádostí o vyjádření ke stavbám jiných investorů na pozemcích města v souladu s projednáním v radě města,
 17. vyjádření z hlediska investičních záměrů města k záměrům prodeje pozemků a budov z majetku města,
 18. Po předchozím souhlasu RMP vydává
 • vyjádření k určení hranic zastavěného území podle § 8 odst. 2 zákona, č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona)
 • souhlas k připojení pozemní komunikace nižší kategorie k místní komunikaci podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona,
 • souhlas k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona,
 1. V součinnosti s Plánskými službami vydává
 • vyjádření k uzavírkám a objížďkám podle § 24 odstavce 2 písm. a) a b) zákona,
 • vyjádření k umístění pevné překážky na místní komunikaci (§ 29 odst. 2 zákona),
 1. Žádá o povolení staveb, stavebních úprav a udržovacích prací, tak jak je uvedeno v § 16 odst. 1 až 3 zákona,
 2. Žádá o povolení změn staveb před dokončením, tak jak je uvedeno v § 16 odst. 2 zákona,
 3. Žádá o vydání kolaudačního souhlasu, tak jak je uvedeno v § 16 odst. 2 zákona,   
 4. Žádá jménem Města Planá o povolení zvláštního užívání místní komunikace (§ 25 zákona)

 

Úsek správy majetku

 1. průběžná evidence majetku města,
 2. správa movitého i nemovitého majetku města, který nemá určeného jiného správce
 3. provádění inventarizace majetku podle příkazů k inventarizaci,
 4. sledování využívání a zbývající doby životnosti majetku,
 5. zařazování dokončených investičních akcí do majetku města a jeho předání správcům,
 6. zastupování města při pozemkových úpravách podle příslušného zákona,
 7. zabezpečuje spisovou službu v působnosti odboru podle platného spisového řádu MěÚ,
 8. zabezpečuje agendu ztrát a nálezů,
 9. správa úřední desky včetně elektronické verze úřední desky – v rámci zastupitelnosti

 

Úsek informačních technologií

 1. zveřejňování dokumentů na internetových stránkách města podle pokynů vedení a vedoucích odborů,
 2. spolupráce na vytváření a údržbě webových stránek města,
 3. spolupráce s dodavateli IT technologií

 

Adresa

náměstí Svobody 1
34815, Planá
Hlavní

Kontakty

Ing. Jiří Ťupa: 374 752 923 správa majetku: 374 752 918 E-mail: it@muplana.cz