Planá
město Planá

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Planá
Město Planá vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
náměstí Svobody 1
34815 Planá
ústředna: 374 752 911
E-mail: tajemnice@muplana.cz
Oficiální stránky Města Planá: plana.cz/
ID Datové schránky: 88mb2zt
 • 4.1. Kontaktní poštovní adresa

  náměstí Svobody 1
  34815 Planá
 • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  náměstí Svobody 1
  34815 Planá
 • 4.3. Úřední hodiny

  pondělí8:00 - 17:00
  středa8:00 - 17:00
 • 4.4. Telefonní čísla

  ústředna: 374 752 911
 • 4.5. Čísla faxu

  Fax není využíván.
 • 4.6. Adresa internetové stránky

  Oficiální stránky Města Planá: plana.cz/
 • 4.7. Adresa e-podatelny

 • 4.8. Další elektronické adresy

1980720349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
429704/0600 (MONETA Money Bank, a.s.)
452920/8030 (Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod)
00260096
CZ00260096

Způsoby podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Podání písemně:

a) prostřednictvím datové schránky (ID): 88mb2zt (město Planá).

b) prostřednictvím elektronické podatelny na adresu epodatelna@muplana.cz.

c)  poštou na adresu Městský úřad Planá, nám. Svobody 1, 348 15, Planá.

d) osobně v podatelně na adrese Městský úřad Planá, nám Svobody 1, Planá, popř. na příslušném odboru, či u tajemnice MěÚ Planá.

2. Podání ústně:

podání lze učinit též ústně na příslušném odboru Městského úřadu Planá.

 

Odkaz na text zákona:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí), může žadatel podat stížnost podle § 16a zákona 106/1999 Sb.
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Přihláška na vítání občánků

prihlaska-vitani-obcanku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20,5 kB
Staženo: 890×

Seznam formulářů

formulare.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 23,5 kB
Staženo: 877×
 • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
   (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
  • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
   (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

   

 • 14.2. Vydané právní předpisy

  Město Planá vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska
 • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.
  Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný pracovník dle sazebníku:

  • černobílé kopírování nebo tisk A4 jednostranně 2 Kč, oboustranně 3 Kč, A3 jednostranně 4 Kč, oboustranně 5 Kč
  • barevné kopírování nebo tisk – dvojnásobek sazby za černobílé kopírování
  • hodinová sazba za práci zaměstnance při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací činí 200 Kč
  • za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 10 Kč vč. DPH
  • za 1 ks CD-ROM, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 20 Kč vč. DPH
  • poštovné dle sazebníku poštovních služeb
  • cestovní náklady, pokud souvisejí s poskytnutím požadované informace
  • Stanovením úhrady není dotčena poplatková povinnost dle Sazebníku správních poplatků.

  Výše úhrady je na požádání sdělena žadateli předem. Informace bude žadateli vydána až po zaplacení úhrady hotově v pokladně Městského úřadu, nebo bezhotovostně na účet města.
   

 • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16.1. Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 16.2. Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Planá poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2009

informace2009.htm
Typ souboru: HTM dokument, Velikost: 2,68 kB
Staženo: 858×

Výroční zpráva za rok 2010

informace2010.htm
Typ souboru: HTM dokument, Velikost: 2,68 kB
Staženo: 844×

Výroční zpráva za rok 2011

informace2011.htm
Typ souboru: HTM dokument, Velikost: 3,09 kB
Staženo: 691×

Výroční zpráva za rok 2012

výroční zpráva 2012_a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,69 kB
Staženo: 788×

Výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,33 kB
Staženo: 823×

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 363,28 kB
Staženo: 671×

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 773,11 kB
Staženo: 596×

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva 2016.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 838,5 kB
Staženo: 362×

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva 2017.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 839 kB
Staženo: 367×

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,07 kB
Staženo: 234×

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,18 kB
Staženo: 77×

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Planá mapa

 

Google mapy

Zdroj: Mapy Google